بخشی از مشتریان شرکت پارس تیام رایانه

توجه : بدلیل وجود سو استفاده بعضی از افراد ، فقط بخشی از مشتریان شرکت پارس تیام رایانه در سایت اعلام شده اند .

نام نـــــرم افزارمشتری 
نرم افزار آزمايشگاهآزمايشگاه دکتر خالقياندکتر خالقيان
نرم افزار آزمايشگاهآزمايشگاه مرکزي ساوه آقاي رضابنده لو
نرم افزار آزمايشگاهآزمايشگاه مرکزي هرسينآقاي آفتابي
نرم افزار آزمايشگاهآزمايشگاه مهر رفسنجانآقاي رادمهر
نرم افزار آزمايشگاهدرمانگاه فرهنگيان دزفولآقاي شه نظر
نرم افزار آزمايشگاهمرکز باروري و ناباروري اميد همدانقراخاني
نرم افزار آزمايشگاهموسسه تامين درمان - درمانگاهآقاي افراز
نرم افزار آزمايشگاهکلينيک ويژه دزفولآقاي تفضلي
نرم افزار انبارداريداروخانه امام جعفر صادقدکتر سياه پوش
نرم افزار انبارداريداروخانه دکتر کياييخانم کوهنورد
نرم افزار انبارداريداروخانه قايميهآقاي ارفع نيا
نرم افزار انبارداريداروخانه کوثردکتر طالب پور
نرم افزار انبارداريدرمانگاه فرهنگيان قزوينآقاي برزگر
نرم افزار انبارداريمرکز باروري و ناباروري اميد همدانقراخاني
نرم افزار انبارداريکلينيک چشم پزشکي بيناآفرينخانم مرندي
نرم افزار انبارداريکلينيک دندانپزشکي سپيدآقاي فرهمنديان
نرم افزار انبارداريکلينيک دندانپزشکي ليانآقاي مرادي
نرم افزار جواب دهي آنلاين آزمايشگاهآزمايشگاه مهر رفسنجانآقاي رادمهر
نرم افزار حسابداريپزشکي هسته اي ام العلوممومني
نرم افزار حسابداريداروخانه امام خمينيآقاي اکبري
نرم افزار حسابداريداروخانه دکتر خوريحسين زاده
نرم افزار حسابداريداروخانه دکتر شهداديآقاي شهدادي
نرم افزار حسابداريداروخانه دکتر کياييخانم کوهنورد
نرم افزار حسابداريداروخانه فدک کرمان
نرم افزار حسابداريدرمانگاه فرهنگيان دزفولآقاي شه نظر
نرم افزار حسابداريدرمانگاه فرهنگيان قزوينآقاي برزگر
نرم افزار حسابداريدرمانگاه نيکدکتر باقرزاده
نرم افزار حسابداريدرمانگاه وليعصر خميني شهر اصفهانآقاي نوروزي
نرم افزار حسابداريدرنا دام داروخاموشي
نرم افزار حسابداريمرکز باروري و ناباروري اميد همدانقراخاني
نرم افزار حسابداريمرکز پزشکي هسته اي رسالتمدرسي
نرم افزار حسابداريمرکز جراحي آريا زاهدانآقاي گلوي
نرم افزار حسابداريمرکز جراحي بهارآقاي يعقوبياني
نرم افزار حسابداريمرکز جراحي پاستورخانم غفوري
نرم افزار حسابداريمرکز جراحي خيريه حضرت زينبجعفري
نرم افزار حسابداريمرکز جراحي دکتر فيضيآقاي محمودي
نرم افزار حسابداريمرکز جراحي محدود گهرساآقاي پاکزاد
نرم افزار حسابداريمرکز جراحي مريم
نرم افزار حسابداريمرکز جراحي نشاطخانم طلايي
نرم افزار حسابداريمرکز راديوتراپي امام حسن مجتبيآقاي سنگري
نرم افزار حسابداريکلينيک پارسه سيرجانخانم اصغرزاده
نرم افزار حسابداريکلينيک پزشکي هسته اي آرمان سپاهان اصفهانخانم ثقفي
نرم افزار حسابداريکلينيک چشم پزشکي بيناآفرينخانم مرندي
نرم افزار حسابداريکلينيک دندانپزشکي ابن سيناخانم ورمزيار
نرم افزار حسابداريکلينيک دندانپزشکي پارسآقاي رضايي
نرم افزار حسابداريکلينيک دندانپزشکي خانه کارگرآقاي مروستي
نرم افزار حسابداريکلينيک دندانپزشکي سپيدآقاي فرهمنديان
نرم افزار حسابداريکلينيک دندانپزشکي ليانآقاي مرادي
نرم افزار حسابداريکلينيک دکتر زارعآقاي بحريني
نرم افزار حسابداريکلينيک سروش مهرآقاي صداقت
نرم افزار حسابداريکلينيک قائم
نرم افزار حسابداريکلينيک مهر کرجآقاي لرکي حسابدار
نرم افزار داروخانهداروخانه آسياآقاي براهوويي
نرم افزار داروخانهداروخانه امام جعفر صادقدکتر سياه پوش
نرم افزار داروخانهداروخانه امام خمينيآقاي اکبري
نرم افزار داروخانهداروخانه جابر بن حيانخانم دکتر طيبي
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر ابراهيميدکتر ابراهيمي
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر جواد حسنيدکتر حسني
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر حيدريدکتر حيدري
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر خوريحسين زاده
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر زينونددکتر زينوند
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر شريفيدکتر شريفي
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر شهداديآقاي شهدادي
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر شيخ باباييبابايي
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر طباطباييدکتر طباطبايي
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر فرجاد نيادکتر فرجاد نيا
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر مرادپوردکتر مراد پور
نرم افزار داروخانهداروخانه دکتر کياييخانم کوهنورد
نرم افزار داروخانهداروخانه علمدارلودکتر حسني
نرم افزار داروخانهداروخانه فدک کرمان
نرم افزار داروخانهداروخانه قايميهآقاي ارفع نيا
نرم افزار داروخانهداروخانه کوثردکتر طالب پور
نرم افزار داروخانهدرمانگاه نيکدکتر باقرزاده
نرم افزار داروخانهدرمانگاه وليعصر خميني شهر اصفهانآقاي نوروزي
نرم افزار داروخانهدرنا دام داروخاموشي
نرم افزار داروخانهعباسي - ثبت نسخ داروييآقاي عباسي
نرم افزار درمانگاهآقاي فعله گري
نرم افزار درمانگاهدرمانگاه ايرانيانآقاي اميني
نرم افزار درمانگاهموسسه تامين درمان - درمانگاهآقاي افراز
نرم افزار دندانپزشکيدرمانگاه امام عليآقاي مرداس
نرم افزار دندانپزشکيدرمانگاه ايرانيانآقاي اميني
نرم افزار دندانپزشکيدرمانگاه سبزه قبامشعل چي
نرم افزار دندانپزشکيدرمانگاه شهداي بيرجندآقاي قادري
نرم افزار دندانپزشکيدرمانگاه فرهنگيان دزفولآقاي شه نظر
نرم افزار دندانپزشکيدرمانگاه فرهنگيان قزوينآقاي برزگر
نرم افزار دندانپزشکيدرمانگاه نيکدکتر باقرزاده
نرم افزار دندانپزشکيدرمانگاه وليعصر خميني شهر اصفهانآقاي نوروزي
نرم افزار دندانپزشکيدندانپزشکي دکتر کمالزادهخانم کمالزاده
نرم افزار دندانپزشکيمطب دندانپزشکي دکتر حامد صفريخانم صوفيان
نرم افزار دندانپزشکيمطب دکتر باوغانيمحرابي
نرم افزار دندانپزشکيموسسه تامين درمان - درمانگاهآقاي افراز
نرم افزار دندانپزشکيکلينيک پارسه سيرجانخانم اصغرزاده
نرم افزار دندانپزشکيکلينيک دندانپزشکي ابن سيناخانم ورمزيار
نرم افزار دندانپزشکيکلينيک دندانپزشکي پارسآقاي رضايي
نرم افزار دندانپزشکيکلينيک دندانپزشکي خانه کارگرآقاي مروستي
نرم افزار دندانپزشکيکلينيک دندانپزشکي روميفضلي
نرم افزار دندانپزشکيکلينيک دندانپزشکي سپيدآقاي فرهمنديان
نرم افزار دندانپزشکيکلينيک دندانپزشکي ليانآقاي مرادي
نرم افزار دندانپزشکيکلينيک دندانپزشکي مهر دزفولآبسالان
نرم افزار دندانپزشکيکلينيک دکتر زارعآقاي بحريني
نرم افزار دندانپزشکيکلينيک سروش مهرآقاي صداقت
نرم افزار دندانپزشکيکلينيک سليم
نرم افزار راديوتراپي مرکز راديوتراپي امام حسن مجتبيآقاي سنگري
نرم افزار راديولوژي درمانگاه امام عليآقاي مرداس
نرم افزار راديولوژي درمانگاه دارالشفاء قرچکخانم نجفي
نرم افزار راديولوژي درمانگاه شهداي بيرجندآقاي قادري
نرم افزار راديولوژي درمانگاه وليعصر خميني شهر اصفهانآقاي نوروزي
نرم افزار راديولوژي کلينيک ويژه دزفولآقاي تفضلي
نرم افزار سونوگرافيدرمانگاه امام عليآقاي مرداس
نرم افزار سونوگرافيسونوگرافي دکتر احمدآباديآقاي دکتر احمدآبادي
نرم افزار سونوگرافيسونوگرافي و راديولوژي بهارخانم دکتر صالحيان
نرم افزار فيزيوتراپيدرمانگاه امام عليآقاي مرداس
نرم افزار فيزيوتراپيدرمانگاه حکيم فارابي شريفي
نرم افزار فيزيوتراپيمطب دکتر سيد علي مدينه ايخانم عليزاده
نرم افزار محاسبه حقوق بيمه روستاييمعاونت بهداشت ايرانشهر
نرم افزار محاسبه حقوق بيمه روستاييمعاونت بهداشت ايلاممصطفايي
نرم افزار محاسبه حقوق بيمه روستاييمعاونت بهداشت دزفول
نرم افزار محاسبه حقوق بيمه روستاييمعاونت بهداشت هرمزگانخانم رنجبري
نرم افزار محاسبه حقوق بيمه روستاييمعاونت بهداشتي آبادانخانم زنگنه
نرم افزار محاسبه حقوق بيمه روستاييمعاونت بهداشتي اهواز
نرم افزار محاسبه حقوق بيمه روستاييمعاونت بهداشتي ساوهآقاي رضابنده لو
نرم افزار محاسبه حقوق بيمه روستاييمعاونت بهداشتي شوشترآقاي سيدي
نرم افزار محاسبه حقوق بيمه روستاييمعاونت بهداشتي قمآقاي اردلان
نرم افزار مرکز بهداشت شهري روستاييمرکز بهداشت دزفولآقاي معتمد
نرم افزار مرکز بهداشت شهري روستاييمرکز بهداشت شوشخانم نيسي
نرم افزار مرکز بهداشت شهري روستاييمرکز بهداشت گتوندآقاي رضايي
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز باروري و ناباروري اميد همدانقراخاني
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز جراحي آريا زاهدانآقاي گلوي
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز جراحي بهارآقاي يعقوبياني
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز جراحي پاستورخانم غفوري
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز جراحي حکيم زنجان آقاي معيني
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز جراحي خيريه حضرت زينبجعفري
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز جراحي دکتر فيضيآقاي محمودي
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز جراحي فارابيمعارفوند
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز جراحي محدود گهرساآقاي پاکزاد
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز جراحي مريم
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز جراحي مهرخانم رواتي
نرم افزار مرکز جراحي محدودمرکز جراحي نشاطخانم طلايي
نرم افزار مهر شفاموسسه تامين درمان - مهر شفامهندس افراز
نرم افزار نوبت دهيپزشکي هسته اي ام العلوممومني
نرم افزار نوبت دهيداروخانه دکتر کياييخانم کوهنورد
نرم افزار نوبت دهيدرمانگاه امام عليآقاي مرداس
نرم افزار نوبت دهيمرکز جراحي آريا زاهدانآقاي گلوي
نرم افزار نوبت دهيکلينيک بهبدآقاي طهماسبي
نرم افزار نوبت دهيکلينيک ويژه دزفولآقاي تفضلي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهپزشکي هسته اي ام العلوممومني
نرم افزار کلينيک و درمانگاهپزشکي هسته اي نفسخانم دکتر زماني
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه امام خمينيعظيمي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه امام عليآقاي مرداس
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه ايرانيانآقاي اميني
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه حياتآقاي روشن
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه حکيم فارابي شريفي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه دکتر صادقياندکتر
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه سبزه قبامشعل چي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه شبانه روزي نشاط گلشهريوسفي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه شهداي بيرجندآقاي قادري
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه فرهنگيان دزفولآقاي شه نظر
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه فرهنگيان قزوينآقاي برزگر
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه نيکدکتر باقرزاده
نرم افزار کلينيک و درمانگاهدرمانگاه وليعصر خميني شهر اصفهانآقاي نوروزي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهراديولوژي دکتر مومني صدرکبير
نرم افزار کلينيک و درمانگاهمرکز باروري و ناباروري اميد همدانقراخاني
نرم افزار کلينيک و درمانگاهمرکز پزشکي هسته اي رسالتمدرسي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهمرکز جراحي نشاطخانم طلايي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهمطب دکتر مجيد جواهري آقاي وحيد نيا
نرم افزار کلينيک و درمانگاهموسسه تامين درمان - درمانگاهآقاي افراز
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک بهبدآقاي طهماسبي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک پزشکي هسته اي آرمان سپاهان اصفهانخانم ثقفي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک تخصصي چشم آفتابآقاي مهدوي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک توانبخشي نشاط دکتر يثربيآقاي يثربي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک چشم پزشکي بيناآفرينخانم مرندي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک دکتر محمد قريبميرزايي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک رادآقاي دکتر ميرن زاده
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک سروش مهرآقاي صداقت
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک سينا تبريزآقاي نقوي
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک قائم
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک مهر کرجآقاي لرکي حسابدار
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک نسل اميدخانم قليچ خاني
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک نوين اراک
نرم افزار کلينيک و درمانگاهکلينيک ويژه دزفولآقاي تفضلي

 

 

پاسخی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه