شماره حساب های شرکت

شماره حساب های شرکت

شرکت پارس تیام رایانه

  • شماره حساب ۴۳۷۲۱۵۳۴۵۰
  • شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۷۳۰۱۱
  • شبا IR220120000000004372153450

علی پوررکنی

  • شماره حساب ۲۱۰۹۹۷۵۶۱۹
  • شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۰۰۸۳۴۴۴
  • شبا IR540120000000002109975619